Get Adobe Flash player

Historia szkoły

JAK  TO DAWNIEJ BYWAŁO…

Do roku 1890 szkoła w Mechowcu była placówką prywatną. Za naukę płacono zazwyczaj zbożem lub innymi płodami rolnymi. Z materiałów dotyczących szkoły, opracowanych  w związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego wynika, że pierwsza szkoła publiczna powstała w1890 r., natomiast inne źródła mówią o roku 1892.

Szkoła mieściła się w budynku gminnym, który był  również mieszkaniem dla nauczyciela.

Budynek był drewniany, posiadał jedną izbę lekcyjną,  jak większość ówczesnych szkół na terenie powiatu kolbuszowskiego.

W roku 1919 szkoła zostaje zamknięta ze względu na zupełną degradację budynku. Dopiero w 1924  z hrabiowskiej karczmy mieszkańcy budują jednoklasowa szkołę.

W 1927 r. zmienia się stopień organizacyjny szkoły  z jednoklasowej na dwuklasową. W szkole pracowało dwóch nauczycieli.

W 1930r. założono w szkole bibliotekę, zaś dwa lata później otworzono świetlicę.


CZAS  WOJENNY

W roku 1940 w szkole pracowało 2 nauczycieli.  Początkowo nauka odbywała się w dwóch izbach lekcyjnych, ale po kilku miesiącach w jednej, gdyż drugą zamieniono na mieszkanie służbowe  dla nauczyciela. Dodatkowej izby nie można było wynająć, ponieważ wszystkie mieszkania były zajęte przez wojska Armii Czerwonej, które kwaterowały przez 5 miesięcy u  mechowieckich gospodarzy.

Zniszczony budynek szkoły

DZIAŁANIA   KOMITETU   BUDOWY   SZKOŁY

4 sierpnia 1940 r. odbyło się zebranie gromadzkie, podczas którego wybrano Komitet Budowy Szkoły. W jego skład weszło 20 osób – mieszkańców Mechowca oraz po jednym przedstawicielu z Cmolasu i Porąb Dymarskich. Swoją działalność Komitet rozpoczął od spraw majątkowych. Jedną z nich było oszacowanie  strat wyrządzonych  w szkole przez kwaterujące w niej wojska radzieckie.

Podjęto również działania służące pozyskaniu finansów na budowę szkoły. Udało się odzyskać część funduszy, złożonych przez ofiarodawców jeszcze przed wojną.

7 października 1940 r. Komitet Budowy złożył w gminie projekty budowlane przyszłej szkoły. Dzięki staraniom przedstawicieli  Komitetu Budowy Szkoły   Wydział Powiatowy obiecał, że w najbliższym budżecie będą przewidziane pieniądze na budowę nowej szkoły w Mechowcu.


MAŁE SUKCESY…WIELKIE SERCA!!!

Zmieniali się ludzie działający w Komitecie Budowy Szkoły, ale pozostał ten sam cel: budowa murowanej szkoły, w której dzieci mieszkańców Mechowca mogłyby zdobywać umiejętności i wiedzę w godziwych warunkach. Zakupiono stodoły dworskie po dziedzicu Błotnickim w Dzikowcu za kwotę 120.000 zł. Zwieziono kamień na fundamenty (koszt 9000 zł). Należy podkreślić, że materiały te zakupiono za dobrowolne składki mechowiaków.


BUDOWA SZKOŁY

W czynie społecznym  wykonano fundamenty i wzniesiono mur wysokości 3 m. Następnie zakupiono (przy wsparciu Komitetu Powiatowego) brakującą cegłę z dworskich stodół w Weryni.

Ze wspomnień najstarszych mieszkańców wsi Mechowiec wynika, że materiały budowlane zwieziono wozami zaprzężonymi w konie.

Właścicielami tych pojazdów byli ówcześni mieszkańcy, którzy włączyli się w dzieło budowy nowej szkoły, poprzez bezinteresowną pomoc. Przy załadunku i rozładunku pracowano społecznie. Ogromny wkład w budowę wnieśli również uczniowie, którzy oczyszczali cegłę ze starej zaprawy murarskiej. Nowy budynek  był murowany, nad jego połową  wzniesiono piętro. Budynek składał się z 6 sal lekcyjnych i 4 mieszkań służbowych.

Z zapisów J.Sudoła wynika, że budowa szkoły trwała od 1946 r. do 1948 r., inne źródła poddają  lata 1945-1950.


TROSKA O NAJWIĘKSZY SKARB WSI- SZKOŁĘ!

W listopadzie 1955r. pomalowano w szkole wszystkie drzwi i okna. Wiosną1956 r. komitet rodzicielski zakupił i zasadził drzewa owocowe w sadzie szkolnym oraz inne drzewa i krzewy w otoczeniu szkoły. Jesienią tego roku komitet z własnych funduszy sfinansował  budowę nowej studni, gdyż stara była już zniszczona i woda nie nadawała się ani do picia, ani do celów gospodarczych.DZIEJE SZKOŁY  W LATACH 1959- 62

W kwietniu 1959r. zamontowano na budynku szkoły instalację odgromową  (koszt 13.000 zł).

W czerwcu 1960 r. zainstalowano w szkole aparat telefoniczny. W roku szkolnym 1960/61 przeniesiono naukę religii do punktu katechetycznego.

W październiku 1961 r. w ramach prac społecznie użytecznych, uczniowie klas V-VII pomagali w budowie drogi przez wieś.

Rok 1962 upamiętnił się działaniami na rzecz zelektryfikowania budynku szkoły.

W grudniu 1962 r. wykonano w szkole instalację wodociągowo-kanalizacyjną,  doprowadzając wodę do pomieszczeń.


WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W LATACH 1963-66

5 maja 1963 r. utworzono w szkole Ośrodek Pracy Kulturalno- Oświatowej.   Placówka została wyposażona  w projektor filmowy, aparat radiowy, płyty gramofonowe, krzesła i stoliki. Dzięki ofiarności p. Jana Blata, przebywającego w USA, zakupiono do szkoły telewizor. W okresie wakacji ocieplono wewnątrz niektóre ściany, w 3 salach zmieniono podłogi, dokonano odgrzybiania. Wokół budynku  przy ścianach położono płyty chodnikowe.

Początkiem roku szkolnego przeniesiono przedszkole  z pomieszczeń szkolnych do wyremontowanej sali w budynku gospodarczym, na podwórku szkolnym.

Przez lata funkcjonowania szkoła organizowała kursy dla dorosłych umożliwiające im ukończenie  klasy VII.


WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W LATACH 1967-  72

Rok 1967/68 jest pierwszym rokiem zreformowanej 8 letniej szkoły podstawowej.

15 maja 1971 r. specjalnie powołana komisja stwierdza:

,,Budynek szkoły w Mechowcu wybudowany w latach 1945-1950 czynem społecznym z rozbiórkowej cegły budynków dworskich ze wsi Dzikowiec. Usytuowany na terenie podmokłym. Brak odpowiedniej izolacji, podmokły teren oraz inne czynniki spowodowały zawilgocenie  i zagrzybienie budynku. Okna nietypowe i zniszczone wymagają remontu. Wewnątrz jest wilgoć, ściany są zagrzybione, odpada tynk”.

Remont generalny przewidziany na 1963 r. wykonano częściowo, zaś remont generalny parteru rozpoczął się dopiero w 1980 r.


LATA 1987-89

Do 1987 r. podwyższono część parterową budynku, wykonano stropy żelbetonowe i wymieniono pokrycie całego dachu. Przyspieszenie prac nastąpiło w latach 1987-89.

W czasie intensywnych prac remontowych nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach zastępczych na terenie wsi. Były to: Wiejski Dom Kultury, remiza OSP, pomieszczenia wynajmowane u gospodarzy.W II półroczu roku 1989  nauka odbywała się w  budynku szkoły, gdzie nadal trwały prace wykończeniowe.


LATA 1989-90

Po wejściu do ,,nowych” pustych sal, nauczyciele poświęcają dużo czasu na zorganizowanie klasopracowni. Układają, porządkują, dekorują,  starając się, aby klasy były funkcjonalne i estetyczne.

Kolejne lata szkolne upływają  wypełnione nauką, przeplatane uroczystościami, imprezami szkolnymi, wycieczkami i spotkaniami z ciekawymi ludźmi i mieszkańcami.


CIEKAWI LUDZIE W PROGACH NASZEJ SZKOŁY

,,Historia najbliższych okolic”- pod takim hasłem 3 marca 1998 r. odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z mgr A. Jagodzińskim- dyrektorem Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz mgr W. Mroczką- dyrektorem SP w Lipnicy.

Goście przybliżyli uczniom dzieje Mechowca i okolicznych wiosek. Podjęto również tematykę związaną z Lasowiakami i Rzeszowiakami.

28 kwietnia 1998 r. szkołę odwiedził Ksiądz Biskup Ordynariusz, Kazimierz Górny.

23 czerwca1999 r. do szkoły przybył na spotkanie z uczniami i Gronem Pedagogicznym rodak- misjonarz, ojciec Eugeniusz Gancarz, pracujący w Argentynie.

Na wystawie pokonkursowej szopek bożonarodzeniowych byli honorowi goście  w osobach: Ks. Proboszcz - Kazimierz Szkaradek oraz Wójt Gminy Dzikowiec- mgr Krzysztof Klecha.

2006/2007  SZKOŁA JAK NOWARemont szkoły rozpoczęto końcem czerwca 2006 r., prace trwały przez całe wakacje.

W budynku szkoły wymieniono okna i drzwi wejściowe. Wykonano elewację zewnętrzną: budynek został ocieplony, a ściany nabrały żywej kolorystyki.

Pomalowano dach i kominy, zamontowano przeźroczysty daszek nad drzwiami wejściowymi.POŚWIĘCENIE JADALNI I KUCHNI

Dnia 14 grudnia 2006 r. dokonano uroczystego poświecenia odnowionej jadalni i kuchni. W jadalni położono terakotę i odmalowano ściany, zakupiono także stoliki i krzesełka.


Dokonano modernizacji kuchni, wydzielono część do przyjmowania i mycia naczyń po posiłkach. Doposażono kuchnię w kuchenkę gazową, taboret gazowy, młynki koloidalne, regały i szafki ze stali nierdzewnej. Koszty pokryła Gmina z własnych środków i funduszy pozyskanych w ramach programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.


W prezentacji dokonałam przeglądu  najważniejszych wydarzeń naszej szkoły na przestrzeni ponad 120 lat.


Opierałam się na  dostępnej literaturze i zapisach kronikarskich. Dotarłam  do ludźmi pamiętających  odległe wydarzenia.

Zgromadziłam zdjęcia i najciekawsze umieściłam w tym pokazie.


NA LUDOWO...

19 GRUDNIA 2007 ROKU zaproszono do szkoły pana Władysława Pogodę-znanego muzyka ludowego. Opowiedział uczniom o swoim życiu i pasji grania, która pomagała mu przetrwać najcięższe chwile, np.podczas okupacji.


W tle wystawa świąteczna ,,Plastyczne fascynacje”.


Ekspozycja prezentowała prace plastyczne uczniów oraz stroiki świąteczne. Mieszkańcy wsi i zaproszeni goście  mogli zobaczyć prace wykonane różnymi technikami i materiałami.


Bogumiła Gul


nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki