Get Adobe Flash player

Koncepcja funkcjonowania

i rozwoju

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1

w Mechowcu na lata 2014- 2017

„Oto jest nasz dzień codzienny,

nasze małe budowanie,
trud uparty i niezmienny,
nieustanne kształtowanie.”

Konstanty Ildefons Gałczyński

Opracowanie na podstawie analizy SWOT


Wstęp

Kierowanie pracą zespołu szkolno – przedszkolnego to złożony proces z uwagi na wielofunkcyjność placówki, jak również wiele ról jakim musi sprostać jej dyrektor.

Głównym celem i zadaniem Zespołu jest przygotowanie przedszkolaków i uczniów do nauki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym .

Moim zadaniem jako dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 będzie kształcić najmłodsze pokolenie na najwyższym poziomie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb.

Chciałabym, aby każde dziecko w kierowanej przeze mnie placówce czuło się bezpiecznie, a atmosfera wzajemnej życzliwości umożliwiała właściwą współpracę wszystkich członków społeczności szkolnej.


Stan Obecny Zespołu:

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu funkcjonują

 • oddział przedszkolny : 3-4-5-6-latki
 • 2 oddziały edukacji wczesnoszkolnej(I etap edukacyjny)
 • 2 oddziały klasy IV-VI(II etap edukacyjny)

W ramach zajęć darmowych oraz godzin realizowanych zgodnie z art.42 KN nauczyciele zespołu proponują szeroką ofertę zajęć:

 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci i uczniów ze specyficznymi trudnościami,
 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w klasie VI (język polski, język angielski, matematyka, historia)
 • warsztaty udzielania pierwszej pomocy,
 • Zajęcia sportowe typu nauka pływania,
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych ( plastyczne).


Misja Zespołu:

Pracownicy Zespołu wspólnie z rodzicami dbają o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci i uczniów celem wyposażenia ich w wiadomości i umiejętności umożliwiające kształcenie na kolejnych etapach edukacji .

Nasza wizja to Zespół:

- nowoczesny

- otwarty

- zapewniający bezpieczeństwo

- zintegrowany ze środowiskiem

S – silne strony

W – słabe strony

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Wysokie wyniki w różnorodnych konkursach przedmiotowych artystycznych, sportowych,
 • Różnorodne formy działań integrujące środowisko szkolne i lokalne,
 • Różnorodna pomoc uczniom i ich rodzinom – znajomość środowiska,
 • Udział szkoły w programach współfinansowanych ze środków UE,
 • Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz niezbędnych do opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych,
 • Systematyczne doskonalenie zawodowe,
 • Budowanie i pielęgnowanie tradycji szkolnej,
 • Praca metodami aktywizującymi,
 • Sale komputerowe i Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu szeroko wykorzystywane,
 • Funkcjonowanie biblioteki w szkolnej
 • Aktualizowana systematycznie strona internetowa,
 • Organizacja licznych wyjazdów do miejsc kultury dla uczniów
 • Współpraca z PPP,
 • Życzliwość i konstruktywna współpraca w zespole pracowników,
 • Współpraca z rodzicami i  Radą Rodziców,
 • Wykorzystywanie programów własnych w pracy nauczycieli


 • Wysoka absencja uczniów z problemami w nauce na zajęciach szkolnych,
 • Brak zajęć korygujących wady postawy,
 • Przepływ informacji między kadrą pedagogiczną
 • Mała ilość środków finansowych na wzbogacanie zasobów biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych,
 • Brak konsekwencji w pracy wychowawczej wszystkich pracowników,
 • Za małe pomieszczenie stołówki w trakcie obiadu,
 • Brak psychologa,
 • Brak propagowania zdrowego stylu życia,
 • Brak gabinetu do języka angielskiego,
 • Roszczeniowa postawa rodziców,
 • Zły stan sanitariatów.


O – szanse

T – zagrożenia

 • Pedagogizacja wśród rodziców; Ujednolicenie oddziaływań szkoła- przedszkole-dom,
 • Poprawa warunków lokalowych poprzez remonty,
 • Zaangażowanie rodziców we wszystkie obszary pracy szkoły i przedszkola,
 • Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli
 • Modernizacja placówek i placu zabaw,
 • Szkoła centrum kultury na wsi,
 • Pomoc uczniom i wychowankom o różnorodnych potrzebach,
 • Otwartość szkoły i przedszkola na oczekiwania dzieci, uczniów i rodziców,
 • Aktywnie działająca Rada Rodziców,
 • Wszyscy pracownicy współdziałają dla dobra placówek,
 • Promocja szkoły i przedszkola,
 • Wysoka jakość pracy szkoły/ przedszkola w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
 • Nowoczesne technologie stosowane w wychowaniu nauczaniu bogacenie w nowe pomoce dydaktyczne,
 • Systematyczna współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami ,
 • Internet w każdej klasie/ sali,
 • Pozyskiwane pozabudżetowych środków finansowych • Niż demograficzny,
 • Migracje rodziców za pracą – opieka nad dziećmi sprawuje dalsza rodzina,
 • Problemy wychowawcze,
 • Ubóstwo rodzin/ bezrobocie/ wyuczona bezradność ,
 • Roszczeniowa postawa rodziców,
 • Agresja wśród uczniów,
 • Brak prac domowych pisemnych u uczniów oraz  niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć,
 • Telewizor i komputer jako najczęstsza forma spędzania wolnego czasu,
 • Zaburzenia emocjonalne u uczniów,
 • Zaniedbywanie problemów zdrowotnych dzieci przez rodziców,
 • Zachowania patologiczne wśród rodziców,
 • Biurokracja w szkolnictwieWychowanie przedszkolne

Przedszkole Samorządowe w Zespole ma organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z domem rodzinnym oraz otoczeniem i środowiskiem lokalnym. Edukacja przedszkolna powinna być pomostem między wychowaniem rodzinnym a nauczaniem w szkole.

Nasze przedszkole powinno zapewnić opiekę, wychowanie i naukę poprzez zabawę realizowaną w atmosferze akceptacji, tolerancji i bezpieczeństwa, tworząc warunki dla pełnego indywidualnego  rozwoju każdego dziecka.

Aby móc osiągnąć bezpieczeństwo, twórczość i samodzielność należy uczyć pracy w zespole i współpracy w zabawie, promować zdrowy styl życia , wychowanie ekologiczne udział w życiu kulturalnym, nauczać języka obcego, który jest kontynuowany na kolejnych etapach edukacyjnych.

Wykorzystanie w trakcie codziennej pracy ćwiczeń logopedycznych przez nauczyciela wpłynie na właściwy rozwój mowy i sposób komunikowania wśród dzieci. Wzbogacanie oferty edukacyjnej poprzez zajęcia rytmiczne prowadzone na podstawie programów.

Dla uatrakcyjnienia zajęć nauczyciele będą wykorzystywać różnorodne pomoce w tym szeroko rozumianą technologię informacyjną.

Diagnozowaniu stanu wiedzy i umiejętności, określenie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich.


Szkoła Podstawowa

Dydaktyka

W codziennej pracy należy skoncentrować się na podnoszeniu wyników pracy dydaktycznej na poszczególnych etapach edukacyjnych. Diagnozowanie stanu wiedzy i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu I  i II etapu edukacyjnego .

Rozwijać  zdolności i zainteresowania uczniów z uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych  uwzględniając opinie PPP przy współpracy nauczycieli uczących na poszczególnych  etapach edukacyjnych.

Wykorzystać udział uczniów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych , kołach zainteresowań i zespołach w celu udziału w olimpiadach, zawodach i uroczystościach oraz osiąganiu wysokich wyników nauczania przez poszczególnych uczniów. Osiąganie indywidualnych sukcesów naszych uczniów jako potwierdzenie właściwej i systematycznej pracy kadry pedagogicznej Zespołu . W celu prawidłowego sygnalizowania osiągnięć uczniów i jednoznacznego określenia postępów konieczne jest funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Oceniania.

Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest wyposażać uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do kontynuacji nauki  na kolejnych etapach edukacyjnych, przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.

Wykorzystać bibliotekę do bogacenia wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów, a przede wszystkim doskonalenie techniki czytania i korzystania z zasobów Centrum Informacji Multimedialnej.

W ramach zapewnienia właściwego rozwoju mowy, sposobu komunikowania się niezbędne są zajęcia z zakresu korekty wad wymowy prowadzone przez logopedę.

W ramach dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną młodego pokolenia konieczne jest prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, oraz zajęć na basenie w ramach 4 godziny wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych.

Systematycznie bogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów, z równoczesnym wykorzystaniem zdolności i umiejętności kadry pedagogicznej poprzez realizację godzin zajęć zgodnie z 42 art. KN. jak również poprzez realizację projektów ze środków z UE. Stosowanie różnorodnych form pracy umożliwi uczniom rozwijanie zdolności w konsekwencji udział najlepszych w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach i z różnych dziedzin.Opieka i wychowanie

Rodzice każdego dnia do placówki oddają nam pod opiekę swoje dzieci-  swój skarb. Wszyscy pracownicy placówki w ciągu pobytu  dziecka w przedszkolu i szkole muszą dbać o ich bezpieczeństwo oraz właściwe relacje między całą społecznością.

Uczeń w placówce musi czuć się dobrze, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Szczególnie ważną rolę mają tu do spełnienia wychowawcy klas oraz nauczyciele. W związku z pojawiającymi się coraz częściej problemami wychowawczymi jako konsekwencji niewydolności rodzin, ich ubóstwa, migracji rodziców, konieczne jest zatrudnienie psychologa.

Działania opiekuńcze i wychowawcze muszą być prowadzone w ścisłej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz innymi instytucjami wspomagającymi. Wszystkie prowadzone działania powinny być zgodne z opracowanym i przyjętym do realizacji Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Zespołu oraz z wykorzystaniem realizowanego ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”.

W Zespole na bieżąco musi być monitorowana sytuacja materialna dzieci/uczniów oraz udzielana systematyczna pomoc w różnych formach.Organizacja i zarządzanie

W procesie organizacji pracy i zarządzania Zespołem podejmę działania dla stworzenia właściwej atmosfery pracy i współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej . Przy sporządzaniu projektu organizacyjnego i w codziennej pracy będę realizowała zrównoważony podział obowiązków zgodny ze specyficznymi predyspozycjami każdego z nauczycieli dla zapewnienia prawidłowego procesu edukacyjnego naszych uczniów.

Chcąc zapewnić właściwy obieg informacji w placówce wykorzystam: tablice informacyjne dla rodziców, uczniów, pracowników pedagogicznych, obsługi oraz dziennik zarządzeń, jak również zebrania, rady pedagogiczne, indywidualne rozmowy prowadzone przez kadrę kierowniczą placówki.

Dla zapewnienia rozwoju placówki zgodnego z polityką organu prowadzącego niezbędna jest współpraca z Radą Gminy.

W celu zaspakajania potrzeb całej społeczności szkolnej niezbędna jest współpraca i współdziałanie z Radą Rodziców jako organem reprezentującym rodziców naszego Zespołu. Współpraca wszystkich organów Zespołu będzie sprzyjać budowaniu pozytywnego wizerunku i zacieśniania  więzi między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania naszego Zespołu w środowisku jest współpraca z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy. Wśród nich są instytucje kultury oraz Jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dla kultywowania tradycji i wiary współpracujemy  z parafią w Cmolasie.

Na terenie Zespołu celem pielęgnowania i rozwijania dobrych tradycji i zwyczajów organizowane będą różne uroczystości i imprezy o charakterze lokalnym, gminnym , powiatowym.


Poprawa bazy lokalowe

Rozwój cywilizacyjny oraz dbałość o właściwy rozwój młodego pokolenia nakazuje nam systematyczną poprawę warunków lokalowych naszego Zespołu. Dbałość o nasz majątek, systematyczne modernizowanie budynków i wyposażanie ich w nowoczesny  sprzęt i pomoce zgodnie z planem finansowym wpłynie na stwarzanie naszym dzieciom/uczniom jak najlepszych warunków nauki i zabawy.

Doposażenie wszystkich klasopracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne wpłynie na atrakcyjność form pracy z uczniami. Systematyczne bogacenie księgozbioru w nowe programy. Podnoszenie estetyki pomieszczeń placówki poprzez zaangażowanie rodziców naszych uczniów wpłynie na zacieśnianie więzi wszystkich członków społeczności. Dbałość o tereny sportowe i systematyczne ich wzbogacanie poprzez środki własne jak również pozyskiwanie z zewnątrz wpłynie pozytywnie na zdrowie fizyczne naszych uczniów.

Rozbudowa bazy dydaktycznej zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Dzikowiec w znacznym stopniu poprawi warunki pracy i nauki całej społeczności Zespołu.


Pragnę, aby szkoła, którą kieruję była dobra, aby każdy jej uczeń był dumny ze swojej szkoły. Chcę, aby szkoła ta, była dobrze zorganizowana, zarządzana i finansowana. Wszystko to będzie możliwe jeśli każdy członek społeczności szkolnej będzie czuł się za wszystko co się w niej dzieje odpowiedzialny i wspierany w swej codziennej pracy przez włodarzy naszej Gminy.


DEKLARACJE

Sprawując  funkcję  dyrektora placówki  zamierzam  sprawnie  zarządzać  jej pracą  w  celu  uzyskania  wysokiego  poziomu  kształcenia i  wychowania. Pragnę  stworzyć  takie  warunki, aby  dziecko  wiejskie  mogło  odnieść  sukces, a wszyscy  pracownicy  z  dużym zaangażowaniem  i w przyjaznej atmosferze wykonywali  swoją  pracę.
W  osiągnięciu  moich  celów  niezbędna  będzie  dobra  współpraca  z  organem  prowadzącym ( Gminą Dzikowiec), organem  nadzorującym ( Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie) oraz  z  wszystkimi pracownikami  szkoły, rodzicami  i  uczniami.

Będąc nauczycielami/ wychowawcami zespołu jako specjaliści wysokiej klasy deklarujemy się dokładać wszelkich starań, aby placówka uzyskiwała wysoki stopień kształcenia i wychowania w poszanowaniu praw i obowiązków każdego dziecka. Będziemy dbać o rozwój fizyczny i intelektualny  naszych podopiecznych, będziemy nauczać i wspomagać w duchu tolerancji i indywidualizacji.

Będąc rodzicami uczniów uczęszczających do Zespołu rozumiemy  potrzebę współpracy z Zespołem dlatego dołożymy wszelkich starań, aby na bieżąco interesować się sprawami naszych dzieci. Deklarujemy pomoc w trudnych sprawach, w organizowaniu  uroczystości i imprez na miarę naszych możliwości, aktywnie uczestniczyć w życiu   Zespołu, będziemy dbać o dobre imię szkoły/ przedszkola do którego posyłam swoje dziecko.

Będąc Uczniami/ Wychowankami Zespołu rozumiemy, że naszym największym obowiązkiem jest rzetelna nauka, rozwijanie swoich uzdolnień, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, oraz okazywanie szacunku i patriotyzmu do Ojczyzny.


Koncepcja  wypracowana wspólnie z uczniami, rodzicami i nauczycielami.